ข่าวกิจกรรม/โครงการ

นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะในครัวเรือน…

เมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายก อบต.จางเหนือ มอบหมายให้ นายสาคร ศรีตะวัน รองนายก อบต.จางเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้จัดทำ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้…

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือเข้าร่วม เปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย) ประจำปี 2567 วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค        (การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย)…

ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลจางเหนือ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้ นายปราโมทย์ บุญสม…
137

ข่าวประกาศต่างๆ

งานกิจการสภา

การบริหารงานบุคคล

e-GP

169

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

12

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

16

เจตจำนงสุจริต/การป้องกันการทุจริต

วัฒนธรรมองค์กร

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆของชุมชน ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567

นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆของชุมชน  ประจำปี 2567  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทาน  หมู่ 4  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2567  การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กวัยเรียน เยาวชน ประชาชน…

นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567

นายสมคิด  วงศ์ปัน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  เข้าร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี  2567  เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2567   ณ ศาลาประชาคมบ้านปงแท่น  หมู่ 1 บ้านปงแท่น  วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้   …

นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณชีวิตผู้สูงวัยบ้านนาแช่ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์บานนาแช่

นายสมคิด วงศ์ปัน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณชีวิตผู้สูงวัยบ้านนาแช่  ประจำปี  2567 โดย อสม.หมู่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาแช่ หมู่ 2 การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง …

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้นายสาคร  สีตะวัน และนายปราโมทย์  บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอรวก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้ นายสาคร  สีตะวัน และนายปราโมทย์   บุญสม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2567  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอรวก …

นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ มอบหมายนายสาคร สีตะวัน และนายปราโมทย์ บุญสม รองนายก อบต.จางเหนือ มอบผ้าอ้อมสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2567

นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ มอบหมายนายสาคร สีตะวัน และนายปราโมทย์ บุญสม รองนายก อบต.จางเหนือ มอบผ้าอ้อมสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2567  เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย…

คู่มือประชาชน

สาระน่ารู้

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window