ข่าวกิจกรรม/โครงการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือเข้าร่วม เปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย) ประจำปี 2567 วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค        (การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย)…

ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลจางเหนือ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้ นายปราโมทย์ บุญสม…

งานกิจการสภา

e-GP

1 of 69

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1 of 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1 of 6

ข่าวประกาศต่างๆ

การบริหารงานบุคคล

เจตจำนงสุจริต/การป้องกันการทุจริต

วัฒนธรรมองค์กร

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

การประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่  1/2567 วันที่  23  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567    เวลา  09.00  น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาโครงการ/แผนงาน         ที่หน่วยงาน องค์กร ชมรม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก…

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 6,8 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจางเหนือ ประชุมครั้งที่ 4/2566 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจางเหนือ ประชุมครั้งที่ 4/2566 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดย นายสมคิด วงศ์ปัน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จางเหนือ และคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ชมรม/หน่วยงาน/องค์กร ร่วมกันประชุมพิจารณาจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และพิจารณาแผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จางเหนือ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 1,2,3,7

        วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 1,3,7 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

คู่มือประชาชน

สาระน่ารู้

มาตรฐานการปฏิบัติงาน