นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ดำเนินโครงการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร(เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต) ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัดทุกคน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

โครงการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นำโดย นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ดำเนินโครงการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร(เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต) ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัดทุกคน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการป้องกันปัญหาผละประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อส่งเสริมการใช้ธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window