หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมาน เพ็งสว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
โทร. 091 – 0691605
นายธีรไชย รูปงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 082 – 0316702
นายสมาน เพ็งสว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 091 – 0691605
นายธนภูมิ โถสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086 – 2177510
นายธีรไชย รูปงาม
หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 082 – 0316702

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window