นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ลดปริมาณขยะให้กับชุมชนและส่งเสริมให้สร้างมูลค่าจากขยะ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window