นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือเข้าร่วม เปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย) ประจำปี 2567 วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค        (การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย) ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุด และมีความสุขกายสบายใจในบั้นปลายของชีวิต ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทัศนะต่าง ๆ ร่วมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี