กองคลัง

นายสมาน เพ็งสว่าง
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววราภรณ์ ชุ่มวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางศิริพร เชิงแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ว่าง)
นางสาวจันทร์พิมพ์ อินทร์ภิบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกนกรัตน์ ฉัตรแก้วสืบ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกนกอร ทะนันไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window