กองช่าง


นายธนภูมิ โถสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ว่าง)
นายช่างโยธา

(ว่าง)
วิศวกรโยธา

นายอินสม เทพศิริ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

น.ส.วรนิษฐ์ ตันใจ
ผช.จพง.ธุรการกองช่าง

นางสาวเมษาสินี เครือสืบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายพงศกร วนสินธุ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายนพดล จันต๊ะลา
คนงานทั่วไป
(ช่างไฟฟ้า)

นางสาวสุพัตรา กันทาสืบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายเจราวัฒน์ กิติคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window