กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายธีรไชย รูปงาม
หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสาวชาริณี วงศ์วาลย์
นักวิชาการศึกษา

นางสุนิสา วงค์แก้วมูล
ครู คศ.2

นางสายสิญจน์ เปี้ยสาย
ครู คศ.2

นางสาวแสงจันทร์ อุ่นเรือน
ครู คศ.1

นางวีรญา สุขประเสริฐ
ครู คศ.1

นางเพชรา แก้วหน่อ
ผู้ดูแลเด็ก

นางขวัญรุ้ง กันธิยาใจ
ผู้ดูแลเด็ก

นางมานิตย์ จันทร์วงค์
ผู้ดูแลเด็ก

นายทศพร ตั๋นตุ้ย
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายจีรวัฒน์ วงศ์แก้วมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นักการภารโรง