วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“เป็นองค์กรที่เน้นการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม  เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้านบริการสาธารณะ”

ยุทธศาสตร์

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

เป้าประสงค์

 1. เพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. เพื่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 4. เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 5. เพื่อการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 ตัวชี้วัด

 • ร้อยละของพื้นที่มีไฟฟ้าอย่างเพียงพอ
 • ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม
 • ร้อยละของพื้นที่มีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
 • ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 • ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ร้อยละผู้ด้อยโอกาส(ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์) ได้รับเบี้ยยังชีพ
 • ร้อยละของประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

– ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มมากขึ้น

 ค่าเป้าหมาย

 1. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลจางเหนือให้มีความสะดวก
 2. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร
 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้
 4. เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง และส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มรายได้
 5. เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 กลยุทธ์

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    มีกลยุทธ์ดังนี้

                        1.1  การก่อสร้าง   ปรับปรุง   บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน

                        1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

                        1.3  การไฟฟ้าสาธารณะ

                        1.4  การวางผังเมือง

 1. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์ดังนี้

                        2.1  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                        2.2  การอนุรักษ์  การฟื้นฟู  การเฝ้าระวัง  และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

                              สิ่งแวดล้อม

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม มีกลยุทธ์ดังนี้

                        3.1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

                        3.2  การศึกษา

                        3.3  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                        3.4  การป้องกัน  การรักษา  และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

                        3.5  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   มีกลยุทธ์ดังนี้

                        4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

                        4.2 การส่งเสริมการตลาด  และการใช้สินค้าท้องถิ่น

                        4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร มีกลยุทธ์ดังนี้

                        5.1  การพัฒนาบุคลากร

                        5.2  การปรับปรุง   การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้   และสถานที่ปฏิบัติงาน

                        5.3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window