ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลจางเหนือ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้ นายปราโมทย์ บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ งานพัฒนาชุมชน และกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลจางเหนือ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ