สำนักปลัด

นายธีรไชย รูปงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเพ็ญพรรณ แพทย์วงศ์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวชญาดา โสพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายภาณุวัฒน์ พรมวิชัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  (ว่าง) เจ้าพนักงานธุรการ (ว่าง)
นางจิรวรรณ อิ่นแก้วน่าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางลองขวัญ ตั๋นตุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธเนศร์ สุวรรณเมือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายธนาวุธ สุวรรณนัง
พนักงานขับรถยนต์
นายอุทัย ต๊ะสิทธิ์
คนงานทั่วไป
นายเกริกไกร ปัญญาวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประกิต สุวรรณเมือง
ยาม
นางประทุม ไชยะเสน
แม่บ้าน
นายศรัทธา อิ่นแก้วน่าน
คนงานทั่วไป
(คนสวน)
นายวัชรพล วงศ์คำเชียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
คนงานทั่วไป
นายเทพปกร อุปปาละสืบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
คนงานทั่วไป
นายนิคม ลังกาวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
คนงานทั่วไป
นายคฑาวุฒิ สนิทพันธ์ุ
คนงานทั่วไป
นายถาวร อิ่นแก้วน่าน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นางสุพรรณี สุยะสืบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
แม่บ้าน
นายพิษณุ เขียวเพย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ท้ายรถขยะ