จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเสาร์คำ หลวงสืบ บ้านนาแช่ หมู่ที่ 2 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window