จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่ากล้วย – นากุ่น บ้านนาแช่ หมู่ที่ 2 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ