การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่  2/2567 วันที่  27  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567    เวลา  09.00  น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาโครงการ/แผนงาน         ที่หน่วยงาน องค์กร ชมรม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จางเหนือ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window