เอกสารอะไรบ้างที่ช่วยให้คุณมีสถานะทางทะเบียน

คนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ไม่มีบัตรประชาชน ต้องมีเอกสารใดบ้าง

ผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนทั้ง 3 ประเภท ต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชน ควรมีเอกสารให้มากที่สุด เช่น บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง / บิดามารดา/ เจ้าบ้าน/ สูติบัตร ใบแจ้งย้ายที่อยู่ เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเกณฑ์ทหาร  ใบสุทธิพระภิกษุ หนังสือแปลงสัญชาติ ทะเบียนสมรส ฯ ต้องรวบรวมเอกสารให้มากที่สุด  หรือ พยานบุคคล 2 คน

สอบถามเพิ่มเติม สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง  โทร 0-2791-7312-6

หรือสายด่วน สปสช. 1330

#คนไทยไร้สถานะ #คนไทยไร้สิทธิ #ตกหล่นทะเบียนราษฎร #ปัญหาสถานะทะเบียน #ถูกจำหน่ายรายการจากทะเบียนราษฎร #บัตรประจำตัวประชาชน #กรมการปกครอง #สปสช #สายด่วน1330

https://www.facebook.com/NHSO.Thailand/videos/902001087724595