แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ 2566

o23

o24

  • การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
    http://www.jangnuea-lp.go.th/archives/5637

o25

  • ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
    http://www.jangnuea-lp.go.th/archives/5633

o26

  • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
    http://www.jangnuea-lp.go.th/archives/5616

o39

o40