จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ ประปาบ้านนาแช่ หมู่ที่ 2 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ