โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนบ้านนาแช่ – หัวสะพานบ้านม่วง หมู่ที่ 6

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนบ้านนาแช่ – หัวสะพานบ้านม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เลขที่ มฐบร.106/53 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย