การประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

 

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่  1/2567 วันที่  23  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567    เวลา  09.00  น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาโครงการ/แผนงาน         ที่หน่วยงาน องค์กร ชมรม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จางเหนือ