วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ มอบหมายให้นายสาคร สีตะวัน รองนายก อบต.จางเหนือ เข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (การทำลูกประคบ) ประจำปี 2567 ณ อบต.จางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ มอบหมายให้นายสาคร สีตะวัน รองนายก อบต.จางเหนือ เข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (การทำลูกประคบ) ประจำปี 2567 ณ อบต.จางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพึ่งตนเองด้านการรักษาพยาบาลด้วยสมุนไพร สนับสนุนให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลจางเหนือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการพืชสมุนไพรไทยและส่งเสริมสุขภาวะตนเอง ครอบครัว ชุมชน ในตำบลจางเหนือ ที่สอดคล้องกับศักยภาพและทุนทางสังคม ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการนำพืชสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ