จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย มุสุ บ้านปงแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ