วันที่ 19 สิงหาคม 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ เข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยกลุ่มผู้ปกครอง ประจำปี 2566 ณ อบต.จางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง