กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจางเหนือ ประชุมครั้งที่ 4/2566 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจางเหนือ ประชุมครั้งที่ 4/2566 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดย นายสมคิด วงศ์ปัน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จางเหนือ และคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ชมรม/หน่วยงาน/องค์กร ร่วมกันประชุมพิจารณาจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และพิจารณาแผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จางเหนือ