วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2566 นำโดยนายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยนอนติดเตียง

 

วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ นายสาคร  สีตะวัน รองนายก อบต.จางเหนือ นายปราโมทย์ บุญสม นายก อบต.จางเหนือ เลขานุการนายก อบต.จางเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยนอนติดเตียง โดยได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 17 ราย ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้  ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองขับการขับถ่าย เพิ่มเติมตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ