องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ลงพื้นที่ประชุมประชาคม เรื่อง การจัดทำ (ร่าง) ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

 

      องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ลงพื้นที่ประชุมประชาคมร่วมกับหมู่บ้าน เพื่อขอความเห็นชอบจากชาวบ้านตำบลจางเหนือ เรื่อง การจัดทำ (ร่าง) ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และนำเรื่องเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ต่อไป