ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร และ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นายสมคิด  วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อ่านประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร และสนับสนุนนโยบายของรัฐในการต่อต้านการทุจริต แก่บุคลากร ทั้งฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และร่วมมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล” ทุกชนิกดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้กับส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย  
1. สำนักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองการศึกษาและวัฒนธรรม