กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจางเหนือ ประชุมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 28 มีนาคม 2566

      กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจางเหนือ ได้จัดประชุม ครั้งที่3/2566เมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เพื่อนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข มีหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอรวก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จางเหนือ และชมรม อสม. ทั้ง 7 หมู่บ้าน    โดยมีนายสมคิด  วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เป็นประธานกรรมการ