ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ