เรื่อง สำรวจพื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านทาน

วันที่ 22 มิถุนายน 2565
นายสมคิดวงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
นายปราโมทย์ บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
นางสาวกณัชชา ไชยยะเส็น เลขานุการนายกฯ และนายสมาน เพ็งสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้ลงพื้นที่ สำรวจพื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านทาน