เรื่อง ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารอย่างมีคุณภาพ

นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
พร้อมคณะบริหาร และ นาย สมาน เพ็งสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารอย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง