มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือจัดกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ