สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ