โต๊ะญี่ปุ่น

เป็นผลิตภัณฑ์จากไม้สักผนวกกับฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้งานได้เอนกประสงค์

กลุ่มหัตถกรรมประดิษฐ์จากไม้สัก
172 หมู่ที่ 5 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ติดต่อ : นางสมถวิล บุญสม

โทร : 054-229074