โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์โรคไข้เลือดออกในชุมชน

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอรวก ประชาสัมพันธ์รณรงค์โรคไข้เลือดออกในชุมชนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอรวก และ 7 หมู่บ้านในตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง