จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรัส เปี้ยสาย ถึงบ้านนางบุญหลัน เครือสบจาง บ้านนาแช่ หมู่ที่ 2 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ