โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสาร์คำ หลวงสืบ บ้านนาแช่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเสาร์คำ หลวงสืบ บ้านนาแช่ หมู่ที่ 2 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จุดที่ 1 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร จุดที่ 2 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 106 เมตร หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window