โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านกอรวกสายวัดกอรวก

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านกอรวกสายวัดกอรวก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 538 เมตรหนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,152 ตารางเมตรตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบทเลขที่ มฐบร.106/53 พร้อมป้ายโครงการ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window