โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาแช่ – บ้านช้างกลิ้ง บ้านปงแท่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาแช่ – บ้านช้างกลิ้ง (สป.ถ.46-006) บ้านปงแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window