จ้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังหัวสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ