จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ บ้านทาน หมู่ที่ 4 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ