ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ