จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปอ่างเก็บน้ำห้วยหลอด บ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ