จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาแช่-ช้างกลิ้ง (ลป.ถ.46-006)บ้านนาแช่ หมู่ที่ 2 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ