ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านกอรวกสายวัดกอรวก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window