ประชุมแผนพัฒนาสาธารณูประโภคชุมชนตำบลจางเหนือ

13 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กพฝ แม่เมาะ ประชุมแผนพัฒนาสาธารณูประโภคชุมชนตำบลจางเหนือ ปี 2562-2563 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวน ณ ห้องประชุม อบต.จางเหนือ