ซื้อวัสดุก่อสรา้ง เพื่อซ่อมแซมรางระบายน้ำถนนสายบ้านนาแช่ – ช้างกลิ้ง จุดนา นายสม ยาวงศ์ เขตพื้นที่บ้านนาแช่ หมู่ที่ 2 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window