สมาชิกสภา อบต.

 

นายวิรัตน์ วงค์แขม
ประะธานสภา อบต.จางเหนือ
หมายเลขโทรศัพท์ 089-5551388 
นายสุคนธ์ สุยะสืบ
รองประธานสภา อบต.จางเหนือ
โทร. 093-2542579
นายสมาน เพ็งสว่าง
เลขานุการสภา อบต.จางเหนือ
โทร. 091-0691605
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านปงแท่น
นายประกฤติ กาวิชัย
สมาชิสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านนาแช่
นายสุพัน จันทร์วงศ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านกอรวก
นายอุทัย พิชัยหล้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านทาน
นายวิรัตน์ วงค์แขม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านวังตม
นายประเสริฐ อินเขียวสาย
สมาชิสภา อบต.จางเหนือ หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านนาสันติราษฎร์
นายสุคนธ์ สุยะสืบ
สมาชิสภา อบต.จางเหนือ หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านจางเหนือพัฒนา
นายทองดี หล้าวงค์สืบ
สมาชิสภา อบต.จางเหนือ หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ 8 นหาดประชาสามัคคี
นายรัตน์ แก้วสาย
สมาชิสภา อบต.จางเหนือ หมู่ที่ 8

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window