ข่าวกิจกรรม/โครงการ

นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะในครัวเรือน…

เมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายก อบต.จางเหนือ มอบหมายให้ นายสาคร ศรีตะวัน รองนายก อบต.จางเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้จัดทำ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้…

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือเข้าร่วม เปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย) ประจำปี 2567 วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค        (การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย)…

ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลจางเหนือ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้ นายปราโมทย์ บุญสม…
137

ข่าวประกาศต่างๆ

งานกิจการสภา

การบริหารงานบุคคล

e-GP

169

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

12

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

16

เจตจำนงสุจริต/การป้องกันการทุจริต

วัฒนธรรมองค์กร

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ มอบหมายนายสาคร สีตะวัน และนายปราโมทย์ บุญสม รองนายก อบต.จางเหนือ มอบผ้าอ้อมสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2567

นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ มอบหมายนายสาคร สีตะวัน และนายปราโมทย์ บุญสม รองนายก อบต.จางเหนือ มอบผ้าอ้อมสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2567  เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย…

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่  2/2567 วันที่  27  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567    เวลา  09.00  น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาโครงการ/แผนงาน         ที่หน่วยงาน องค์กร ชมรม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ…

การประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่  1/2567 วันที่  23  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567    เวลา  09.00  น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาโครงการ/แผนงาน         ที่หน่วยงาน องค์กร ชมรม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก…

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 6,8 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

คู่มือประชาชน

สาระน่ารู้

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window