โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทาน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต บ้านทาน หมู่ที่ 4 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เลขที่ มฐบร.106/53 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window