จ้างเหมารถรับ – ส่งเด็ก ไป – กลับ จากบ้านวังตม หมู่ที่ 5 บ้านชำขอน หมู่ที่ 5 บ้านทาน หมู่ที่ 4 บ้านหาด หมู่ที่ 2 มายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window